Vi ser fram emot att höra från dig
Ring oss idag!

INTEGRITETSPOLICY

Vi, ISOPARTNER AB, en del av IPCOM -gruppen, arbetar hårt för att bygga upp och upprätthålla ett förtroendeförhållande med dig. Vi bryr oss om att skydda den personliga informationen om våra kunder och besökare som använder våra webbplatser, produkter eller tjänster (tillsammans våra "användare"). Denna sekretesspolicy innehåller information om hur din personliga information samlas in, delas och används av oss. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller de metoder som beskrivs häri kan du kontakta isopartner@isopartner.se

INFORMATION TÄCKT AV DENNA PRIVATPOLICY

Denna sekretesspolicy täcker personlig information, inklusive all information vi samlar in, använder och delar från dig, enligt beskrivningen nedan. Denna sekretesspolicy gäller vår webbplats, våra produkter, tjänster och mobilapplikationer (nedan kallat "tjänsterna")

INFORMATION VI SAMLAR FRÅN DIG

Under din användning av tjänsterna får vi följande information om dig enligt beskrivningen nedan. Vi samlar in dessa uppgifter för de syften som beskrivs under "Hur vi använder din information".

REGISTRERING FÖR TJÄNSTER; ANVÄNDAREINFORMATION

• Information som du lämnar före en registreringsprocess, t.ex. din e -post när du lämnar den till oss;
• Information som du lämnar under en registreringsprocess, inklusive i samband med ett erbjudande med ett märke (t.ex. ditt namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, faktureringsadress eller kreditkortsinformation, geografisk plats och bransch), när du ringer eller mejla oss (för support eller på annat sätt) eller när du använder våra produkter eller tjänster; och
• Betalningsinformation som du tillhandahåller oss (genom våra tjänster eller på annat sätt) när du köper några av våra produkter och tjänster, inklusive kreditkortsuppgifter.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTER, WEBBPLATSBESÖK OCH SUPPORT

• Uppgifter om din onlineaktivitet på våra webbplatser med avseende på våra tjänster, inklusive följande:
•   IP-adress
•   webbläsartyp och version
•   geografisk plats
•   sidor du besöker
•   hur du kom till våra tjänster och alla länkar du klickar på för att lämna våra tjänster
•   när du uppdaterar din information, kommunicerar med oss eller beställer nya tjänster
•   metadata om din användning och dina kontakters användning av våra tjänster och dina e -          postmeddelanden du skickar (inklusive klick och öppningar)
•   din interaktion med alla videor vi erbjuder
•   problem som du stöter på som kräver vår support eller hjälp
•   någon enhet eller annan kommunikationsmetod som du använder för att interagera med tjänsterna
Vi lagrar denna data som vi samlar in på en mängd olika platser i vår infrastruktur, inklusive systemloggfiler, backenddatabaser och analyssystem.

SOCIALA MEDIA

• Information från tredjeparts sociala nätverkssajter, inklusive information som sociala nätverkssajter tillhandahåller oss om du använder dina uppgifter på sådana sociala nätverkssajter för att logga in på några av våra tjänster (t.ex. ditt namn och din e-postadress för att fylla i vårt registreringsformulär.
• Informationen som du tillåter oss att komma åt varierar beroende på sociala nätverkssajter och beror på graden av sekretessinställningar du har på den sociala nätverkssajten. Du kan styra och ta reda på mer om dessa sekretessinställningar på tillämpliga sociala nätverkssajter.

ANDRA KÄLLOR

• Information som du lämnar till oss vid seminarier eller till våra partners;
• Information du lämnar till oss i undersökningar;
• Information som är allmänt tillgänglig; och
• Information som du samtycker till att vi får från tredje part.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi använder informationen vi samlar in, både på egen hand och i kombination med all annan information vi samlar in om dig, för följande ändamål:
• Att tillhandahålla de begärda tjänsterna till dig;
• För att ge dig användbart innehåll;
• För att säkerställa att våra tjänster fungerar korrekt
• Att erbjuda och förbättra våra tjänster;
• För att ge dig begärd information eller teknisk support
• För att underlätta din rörelse genom våra webbplatser eller din användning av våra tjänster;
• För att göra ett bättre jobb med att annonsera och marknadsföra våra tjänster (vår användning av din information för att göra detta utförs med ditt samtycke där det krävs enligt tillämplig lag);
• Att erbjuda och marknadsföra tredjepartsprodukter och tjänster (sådan annonsering utförs endast med ditt tillstånd där ditt samtycke krävs enligt tillämplig lag)
• För att diagnostisera problem med våra servrar eller våra tjänster;
• I samband med våra säkerhets- och efterlevnadsprogram;
• Att administrera våra webbplatser;
• Att kommunicera med dig;
• Att nå potentiella kunder med våra produkter eller tjänster (detta utförs endast med ditt tillstånd där ditt samtycke krävs enligt tillämplig lag);
• Att hjälpa oss att erbjuda dig en personlig upplevelse eller på annat sätt skräddarsy våra tjänster till dig; och
• Som på annat sätt beskrivs i denna sekretesspolicy.
Vi använder också informationen vi får i aggregerade och anonymiserade format för att ta fram rapporter om trender och statistik.
Betalningsinformation som du tillhandahåller oss, inklusive kreditkortsuppgifter, kommer endast att användas för att underlätta betalning för våra produkter och tjänster.

DELNING AV INFORMATION

Som närmare beskrivs nedan kommer vi endast att dela viss personlig information med:
• Andra medlemmar i IPCOM -gruppen
• Våra partners
• Tredjepartsleverantörer och leverantörer
• I samband med försäljning, fusion, förvärv eller företagsrekonstruktion
• Auktoriserade användare inom din organisation; och
• Av juridiska skäl

DELNING INOM IPCOM -GRUPPEN

Vi delar personlig information med andra medlemmar i IPCOM -gruppen för att våra koncernföretag ska kunna kontakta dig med erbjudanden, tjänster eller produkter som kan vara av intresse för dig och för att förse dig med sina produkter och tjänster. Varje sådant koncernföretag får endast använda din information enligt villkoren i denna sekretesspolicy. Om du befinner dig i en jurisdiktion där sådan delning kräver ditt tillstånd kommer vi endast att göra det med ditt samtycke.

DELNING MED PARTNERS

När vi delar personlig information med vissa tredjepartspartners, inklusive marknadsförings- och reklampartners, inkluderar den informationen ditt namn, din e-postadress och annan information som gör det möjligt för partner att:
• hjälpa dig att använda våra produkter och tjänster,
• kontakta dig med erbjudanden, tjänster eller produkter som kan vara av intresse för dig, och
• förse dig med sina produkter eller tjänster.
Om du befinner dig i en jurisdiktion där sådan delning kräver ditt tillstånd kommer vi endast att göra det med ditt samtycke. Observera att om du får tillgång till våra tjänster via ett verktyg som döljer din plats, till exempel via ett virtuellt privat nätverk, kanske du inte får vår begäran om tillstånd eftersom vi inte kunde identifiera dig som lokaliserad i en jurisdiktion där ditt tillstånd är nödvändigt.
Dessutom är det förbjudet för våra partners att använda dina kontaktuppgifter för andra ändamål än de som anges ovan utan ditt medgivande.
Om vi samlar in information från dig i samband med ett erbjudande som presenteras gemensamt av oss och en partner, kommer vi att meddela dig vem som samlar in informationen och vems sekretesspolicy som gäller, samt alla alternativ du kan ha angående användning av Din information.

DELNING MED TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH LEVERANTÖRER

Ibland ingår vi avtal med noggrant utvalda tredje parter så att de kan hjälpa oss att betjäna dig (till exempel en löneleverantör som är ansvarig för löneberäkning och officiella sociala och fiskala deklarationer) eller för att hjälpa oss i vår egen marknadsförings- och reklamverksamhet                    (marknadsföring och reklam, IT -tjänster, ...). Våra avtal med sådana tredje parter förbjuder dem att använda någon av dina personuppgifter för något ändamål utöver det ändamål för vilket den delades.
Om du köper en produkt eller tjänst från en tredje part via ett av våra märken, kommer vi att vidarebefordra din personliga information till sådan tredje part för att de ska kunna fullfölja din beställning.

FÖRETAGSOMORGANISATIONER

Om vi är involverade i en fusion, förvärv, försäljning av alla eller en väsentlig del av våra tillgångar eller annan liknande försäljningstransaktion, kommer din information att överföras som en del av transaktionen. Vi kommer att meddela dig via e -post och/eller ett framträdande meddelande på vår webbplats om sådan överföring och alla val du kan ha angående din information.

GODKÄNDA ANVÄNDARE

Alla användare som har auktoriserats av dig att ha åtkomst till ditt konto kan se personlig information som lagras på kontot. En primär kontoinnehavare kan se personlig information som sparas på underkonton som de har behörig åtkomst till. Vi delar information om auktoriserade användare endast för legitima ändamål som överensstämmer med denna sekretesspolicy, inklusive service av ditt konto och marknadsföring av produkter och tjänster till dig.

JURIDISK PROCESS

Slutligen, om det krävs enligt lag eller om vi i god tro tror att sådant avslöjande är rimligt nödvändigt, kan vi lämna ut dina personuppgifter för domstolar, brottsbekämpande myndigheter och andra relevanta tredje parter för att utföra en utredning, svara på en tredje part eller brottsbekämpande stämning eller domstolsbeslut, väcka talan eller förhindra att andra skadas
Detta avslöjande kan innefatta överföring av din information till andra länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I den mån vi är lagligt tillåtna att göra det, är det vår policy att meddela dig om vi är skyldiga att lämna dina personuppgifter till tredje part i samband med en stämning.

SÄKERHET

Överföring av information via internet, e -post eller sms är inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för din information som överförs via tjänsterna eller via e -post; varje överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och obehörig användning, åtkomst eller modifiering.

SPÅRNINGSTEKNIK OCH ONLINE -ANNONSERING

Vi använder cookies, webbfyrar, pixels, taggar, skript och annan liknande teknik under vår verksamhet. Information om den teknik vi använder, varför vi använder dem (till exempel i samband med onlineannonsering) och hur du kan kontrollera dem finns i vår cookiepolicy

VAL/OPT-OUT
MARKNADSKOMMUNIKATIONER FRÅN OSS
E-POST

Du har alltid möjlighet att välja bort vår marknadsföringskommunikation med dig eller ändra dina preferenser genom att följa en länk i sidfoten för alla icke-transaktionella e-postmeddelanden från oss eller genom att mejla oss på isopartner@isopartner.se

COOKIES

För information om hur du hanterar och väljer bort cookies, besök vår cookiepolicy

INFORMATION FRÅN TREDJE PARTER

För att hantera informationen vi får om dig från en social nätverkssajt eller andra tredje parter (om tillämpligt) måste du följa instruktionerna från den parten för att uppdatera din information och ändra dina sekretessinställningar, där det är tillgängligt. Informationen vi samlar in omfattas av denna sekretesspolicy och den information som tredje part samlar in är föremål för sådan tredjeparts sekretesspraxis. Sekretessval du har gjort på någon tredje parts webbplats kommer inte att gälla för vår användning av informationen som vi har samlat in direkt genom våra tjänster.

BIBEHÅLLANDE AV PERSONLIG INFORMATION

Vi behåller dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till dig och, om det är nödvändigt för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi kommer att behålla dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar eller förordningar

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DIN INFORMATION

Beroende på vilken information vi samlar in från dig och hur vi samlar in den, förlitar vi oss på olika skäl för att behandla din information enligt GDPR, inklusive följande skäl:
• För att administrera vårt avtalsförhållande, inklusive att konfigurera dina begärda tjänster, betalningar, förnyelser och processer;
• Eftersom det ligger i vårt legitima intresse att driva ett framgångsrikt och effektivt företag och förse dig med tjänsterna och annat användbart innehåll;
• För att uppfylla eventuella juridiska skyldigheter kan vi behöva samla in denna information från dig; och/eller
• Eftersom du har gett ditt samtycke till att vi gör det.

DINA RÄTTIGHETER

Om Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning 2016/679, eller GDPR, gäller, under vissa omständigheter och med förbehåll för databehandlingsavtal, har du rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi har om dig. Vi beskriver nedan en översikt över dessa rättigheter och hur vi utövar dessa rättigheter. Observera att vi kommer att kräva att du verifierar din identitet innan vi svarar på alla förfrågningar om att utöva dina rättigheter genom att lämna uppgifter som bara är kända för kontoinnehavaren. För att utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på isopartner@isopartner.se Observera att för var och en av rättigheterna nedan kan vi ha giltiga juridiska skäl att avslå din begäran, i sådana fall kommer vi att meddela dig om så är fallet.

TILLGÅNG

Du har rätt att veta om vi behandlar personuppgifter om dig, och om vi gör det, för att komma åt uppgifter vi har om dig och viss information om hur vi använder den och vem vi delar den med.

ÖVERFÖRING AV INFORMATION/FÖRFLYTTNING

Du har rätt att få en delmängd av de personuppgifter som du tillhandahåller oss om vi behandlar den på grundval av vårt avtal med dig eller med ditt samtycke i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och en rätt att begära att vi överför sådana personuppgifter till en annan part. Om du vill att vi ska överföra den personliga informationen till en annan part, vänligen se till att du meddelar den parten och notera att vi bara kan göra det där det är tekniskt genomförbart. Vi är inte ansvariga för säkerheten för den personliga informationen eller dess behandling när den en gång har mottagits av tredje part.

RÄTTELSER

Du har rätt att kräva att vi rättar alla personuppgifter som finns om dig som är felaktiga och har ofullständiga uppgifter ifyllda. Om du begär rättelse, förklara i detalj varför du anser att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga så att vi kan bedöma om en korrigering krävs. Observera att även om vi bedömer om den personliga information vi har om dig är felaktig eller ofullständig, kan du utöva din rätt att begränsa vår behandling av tillämpliga uppgifter enligt beskrivningen nedan.

RADERING

Du kan begära att vi raderar den personliga information vi har om dig under följande omständigheter:
• där du tror att det inte längre är nödvändigt för oss att hålla personuppgifterna;
• vi behandlar det på grundval av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke;
• vi behandlar dina uppgifter på grundval av vårt berättigade intresse och du invänder mot sådan behandling;
• du inte längre vill att vi ska använda dina uppgifter för att skicka marknadsföring till dig; eller
• du tror att vi olagligt behandlar dina uppgifter.
Ange så mycket information som möjligt om dina skäl för begäran om att hjälpa oss att avgöra om du har en giltig grund för radering.

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING FÖR ENDAST LAGRING

Du har rätt att kräva att vi slutar behandla de personuppgifter vi har om dig annat än för lagringsändamål under följande omständigheter:
• Du tror att personuppgifterna inte är korrekta under den tid det tar för oss att verifiera om uppgifterna är korrekta;
• Vi vill radera personuppgifterna eftersom behandlingen vi utför är olaglig men du vill att vi helt enkelt ska begränsa användningen av dessa uppgifter;
• Vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen men du kräver att vi behåller uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
• Du har invänt mot att vi behandlar personuppgifter vi har om dig på grundval av vårt berättigade intresse och du vill att vi ska sluta behandla personuppgifterna medan vi avgör om det finns ett övervägande intresse av att vi behåller sådana personuppgifter.

INVÄNDNING

Du har rätt att invända mot vår behandling av uppgifter om dig och vi kommer att behandla din begäran. Vänligen ge oss detaljerad information om ditt resonemang så att vi kan bedöma om det finns ett tvingande övervägande intresse av att vi fortsätter att behandla sådana uppgifter eller om vi behöver behandla dem i förhållande till juridiska anspråk.
Du har också rätt att när som helst invända mot vår behandling av uppgifter om dig för att skicka marknadsföring till dig, inklusive var vi bygger profiler för sådana ändamål och vi kommer att sluta behandla uppgifterna för detta ändamål.

TREDJEPARTSLÄNKAR OCH INFORMATIONSINSAMLING OCH ANVÄNDNING AV VÅRA ANVÄNDARE

Vissa av våra tjänster tillhandahåller länkar till andra webbplatser. Eftersom vi inte kontrollerar informationspolicyerna eller rutinerna för dessa tredjepartswebbplatser bör du granska deras sekretesspolicyer för att lära dig mer om hur de samlar in och använder personlig information.
Du kan också logga in på några av våra tjänster med inloggningstjänster som Facebook Connect eller en Open ID-leverantör. Dessa tjänster verifierar din identitet och ger dig möjligheten att dela viss personlig information med oss, till exempel ditt namn och din e-postadress för att fylla i vårt registreringsformulär. Om du till exempel drar nytta av vissa av våra sociala mediefunktioner, till exempel Facebook Like-knappen och widgets, till exempel knappen "Dela detta" eller interaktiva miniprogram som körs på vår webbplats, kan tillämpliga sociala nätverkssajter samla din IP -adress, vilken sida du besöker på våra webbplatser, och kan ställa in en cookie för att den ska fungera korrekt.

BARN

Våra tjänster riktar sig inte till personer under 18. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 18. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att hans eller hennes barn har gett oss personuppgifter utan förälders eller vårdnadshavares samtycke, han eller hon ska kontakta oss. Om vi blir medvetna om att ett barn under 18 år har gett oss personlig information kommer vi att radera sådan information från våra filer.

DATAÖVERFÖRING

För överföring av personuppgifter utanför EER men inom IPCOM -gruppen kommer sådan överföring att ske enligt kommissionens modellkontrakt för överföring av personuppgifter till tredjeländer (dvs. standardavtalsklausulerna), enligt beslut 2004/915/EG och 2010/87/EU.
För överföring av data till tredje part utanför EER kommer sådana överföringar också att omfattas av kommissionens modellkontrakt för överföring av personuppgifter till tredjeländer (dvs. standardavtalsklausulerna), enligt beslut 2004/915/EG och 2010/ 87/EU.
Du kan kontakta oss på isopartner@isopartner.se för att få en kopia av dataöverföringsavtalet eller mer information om den relevanta skyddsåtgärden som vi infört.

KLAGOMÅL

Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på isopartner@isopartner.se så försöker vi hantera din begäran. Detta påverkar inte din rätt att klaga hos den Svenska tillsynsmyndigheten (www.imy.se)

MEDDELANDE AV FÖRÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy, så läs den ofta. Om vi bestämmer oss för att ändra denna sekretesspolicy på något väsentligt sätt kommer vi att meddela dig här, via e -post eller genom ett meddelande på webbplatsen. I alla fall innebär din fortsatta användning av alla tjänster godkännande av sådana ändringar.

Senast ändrad 30 oktober 2021